Orędzie papieskie na Wielki Post 2017

 

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się zainspirować tą tak znamienną kartą, która daje nam klucz do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne, zachęcając nas do szczerego nawrócenia.

1. Druga osoba jest darem

Przypowieść rozpoczyna się od przedstawienia dwóch głównych bohaterów, ale to człowiek ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: jest on w stanie rozpaczliwym i nie ma siły, aby się podnieść, leży u bramy bogacza i je  okruszyny, które spadają z jego stołu, całe jego ciało jest pokryte ranami a psy przychodzą je lizać (por. ww. 20-21). Obraz jest więc ponury, a człowiek jest powalony na obie łopatki i poniżony.

Scena okazuje się jeszcze bardziej dramatyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię pełne obietnic, które dosłownie oznacza „Bóg pomaga”. Zatem nie jest to osoba anonimowa, ma wyraźnie określone rysy i ukazuje się jako człowiek, z którym należy łączyć jakąś historię osobistą. Chociaż dla bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas staje się znany i niemal bliski, staje się obliczem; a jako takie - darem, bezcennym bogactwem, istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej konkretna kondycja jest sytuacją odrzucenia przez ludzi (por. Homilia na Mszy św., 8 stycznia 2016).

Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. Właściwa relacja z ludźmi polega na uznaniu z wdzięcznością ich wartości. Również ubogi przy bramie bogacza nie jest irytującą przeszkodą, ale wezwaniem do pokuty i przemiany swojego życia. Pierwszą zachętą jaką kieruje ta przypowieść jest wezwanie do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas spotyka ich na swojej drodze. Każde życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże pomaga nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. By jednak móc to uczynić, trzeba potraktować poważnie także to, co Ewangelia mówi nam o bogaczu.

2. Grzech nas zaślepia

Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzeczności, w których znajduje się bogacz (por. w. 19). Człowiek ten, w przeciwieństwie do ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest określony jedynie jako „bogacz”. Jego bogactwo przejawia się w noszonych ubraniach, przesadnym luksusie. Purpura była rzeczywiście bardzo ceniona, bardziej niż srebro i złoto, i dlatego była zastrzeżona dla bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodzajem tkaniny, która sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego charakteru. Zatem bogactwo tego człowieka było przesadne, również dlatego, że okazywane było codziennie, rutynowo: „dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 19). Dostrzega się w nim dramatycznie zepsucie grzechu, które dokonuje się w trzech następujących po sobie etapach: umiłowanie pieniędzy, próżność i pycha (por. Homilia podczas Mszy św., 20 września 2013).

Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym powodem korupcji i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń. Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrańskim bożkiem (por. Adhort, ap.  Evangelii gaudium, 55). Zamiast być narzędziem, które nam służy, by czynić dobro i realizować solidarność z innymi, pieniądz może podporządkować nas i cały świat egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju.

Przypowieść ukazuje nam ponadto, że chciwość bogacza czyni go próżnym. Jego osobowość spełnia się w pozorach, w pokazywaniu innym, na co może sobie pozwolić. Pozory jednak maskują ​​wewnętrzną pustkę. Jego życie jest uwięzione w zewnętrzności, najbardziej powierzchownym i ulotnym wymiarze egzystencji (por. tamże, 62).

Najniższym szczeblem tego upadku moralnego jest pycha. Bogacz ubiera się jak by był królem, udaje zachowanie Boga, zapominając, że jest po prostu śmiertelnikiem. Dla człowieka zdemoralizowanego umiłowaniem bogactwa nie ma nic oprócz własnego „ja”, i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega otaczających go osób. Owocem przywiązania do pieniędzy jest zatem pewien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu.

Patrząc na tę osobę możemy zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).

3. Słowo jest darem

Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu pomaga nam dobrze przygotować się na zbliżające się Święta Paschalne. Liturgia Środy Popielcowej zaprasza nas do przeżycia doświadczenia podobnego, do tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny było udziałem bogacza. Kapłan, nakładając popiół na głowę, powtarza słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bogacz jak i ubogi umierają, a zasadnicza część przypowieści ma miejsce w zaświatach. Obie postacie nagle odkrywają, że „nic nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6,7).

Również nasze spojrzenie otwiera się na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi długi dialog z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem” (Łk 16,24.27), wykazując, że należy do ludu Bożego. Ten szczegół czyni jego życie jeszcze bardziej niespójnym, ponieważ do tej pory nic nie powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. W istocie w jego życiu nie było miejsca dla Boga, bo jego jedynym bogiem był on sam.

Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby biedak ulżył jego cierpieniom przez odrobinę wody. Gesty, o które prosi Łazarza są podobne do tych, których bogacz sam mógł dokonać, ale których nigdy nie dopełnił. Abraham jednak wyjaśnia jemu: „za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” (w. 25). W zaświatach zostaje przywrócona pewna sprawiedliwość i  cierpienia życiowe są równoważone przez dobro.

Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia przesłanie dla wszystkich chrześcijan. Bogacz bowiem, który ma braci jeszcze żyjących, prosi Abrahama, aby posłał do nich Łazarza, aby ich przestrzec. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków; niechże ich słuchają” (w. 29). A wobec sprzeciwów bogacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (w. 31).

W ten sposób ukazuje się prawdziwy problem bogacza: źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata.

Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.

W Watykanie, 22 października 2017 r., w Święto św. Łukasza Ewangelisty

Franciszek

 

KOMUNIKAT

O ADORACJI PRZY OŁTARZU „ŚWIATŁO POJEDNANIA I POKOJU”

W ZIELONEJ GÓRZE

Umiłowani Diecezjanie,

podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie adoracja Najświętszego Sakramentu odbywała się na ołtarzu zatytułowanym „Światło Pojednania i Pokoju”, który poświęcił papież Franciszek. Od tamtej pory ołtarz zaprojektowany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio” peregrynuje po Polsce, gromadząc wiernych na modlitwie o pokój. Ołtarz z Polski trafi do afrykańskiego sanktuarium w Kibeho, w starganej wojną Rwandzie, gdzie w latach 80-tych ubiegłego wieku dokonały się objawienia Matki Bożej. Maryja, jako Matka Słowa, ukazywała się tam uczennicom miejscowej szkoły średniej, wzywając do pokuty oraz modlitwy za Kościół i o pokój poprzez m. in. odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi. Do jednej z uczennic Maryja powiedziała: Moje dziecko, musisz się modlić, bo świat znajduje się w strasznym położeniu – ludzie odwrócili się od Boga i od miłości mego Syna Jezusa (…) Tak wiele dusz idzie na zatracenie, że potrzebuję twojej pomocy. Pomóż mi je zawrócić z tej drogi, pomóż skierować z powrotem ku memu Synowi. Były to pierwsze objawienia maryjne na kontynencie afrykańskim, które zostały oficjalnie uznane przez Stolicę Apostolską. Tym bardziej cieszy fakt, że dzieło polskiego artysty znajdzie swe miejsce właśnie w tym sanktuarium. Zanim to jednak nastąpi, ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” w dniach 31 stycznia – 13 lutego br. będzie służył modlitwie w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Na codzienne czuwania, prowadzone przez zielonogórskie parafie zapraszamy wszystkich pragnących modlić się o pokój na świecie, w Ojczyźnie, w rodzinach i w ludzkich sercach. O taką modlitwę prosił nas też Ojciec święty Franciszek w swym orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju: W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o wspólny dom.

Zielonogórskie czuwania przebiegać będą wg następującego porządku

  • Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, indywidualna adoracja, okazja do spowiedzi św.

  • Godz. 18.00 – Msza św. z konferencją

  • Godz. 19.00-21.00 – Czuwanie modlitewne: adoracja i Różaniec do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi

Podczas modlitewnych wieczorów będziemy mieli także okazję złożyć ofiary, które za pośrednictwem diecezjalnej Caritas trafią do ludzi dotkniętych tragedią wojen na świecie.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Parafie dekanatów zielonogórskich prowadzące czuwania

31.01-wt parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w ZG parafia pw. Narodzenia NMP w ZG

1.02 – śr - parafia pw. św. Urbana w ZG parafia pw. św. Mikołaja w ZG (Racula)

2.02 – czw - parafia pw. św. Stanisława Kostki w ZG

3.02 – pt - parafia pw. św. Alberta Chmielowskiego w ZG

4.02 – sb - parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w ZG

5.02 – ndz - parafia pw. Ducha Świętego w ZG parafia pw. MB Ostrobramskiej w ZG (Drzonków)

6.02 – pn - parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w ZG

7.02 – wt - parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w ZG

8.02 – śr - parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w ZG

9.02 – czw - parafia pw. MB Częstochowskiej w ZG

10.02 – pt - parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w ZG

11.02 – sb - parafia Wilkanowo parafia pw. Najświętszej Trójcy w ZG (Ochla)

12.02 – ndz - parafia pw. św. Antoniego w ZG (Przylep) Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w ZG (Chynów)

13.02 – pn - parafia pw. Miłosierdzia Bożego w ZG Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych w ZG (St. Kisielin)

 

 

 

 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

od soboty 10 XII do środy 14 XII 2016 r.

 

Sobota 10. 12. 2016

Rozpoczęcie rekolekcji

18.00 – Msza Św. z nauką misyjną

Niedziela 11. 12. 2016

7.30, 9.30, 12.30, 14.00 – Msze z nauką dla wszystkich

11.00 – Msza z nauką dla dzieci

18.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży (kandydaci do Bierzmowania)

Poniedziałek 12. 12. 2016

6.30 - Msza św. Roratnia z udziałem małych dzieci i starszych

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjna dla starszych

16.00 – Różaniec

16.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla rodziców z dziećmi szkół podstawowych

18.00 - Różaniec

18.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla rodziców z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną (szczególnie wszyscy kandydaci do bierzmowania)

Wtorek 13. 12. 2016

6.00 – 7.15 – spowiedź św. adwentowa dla wszystkich

6.30 - Msza Roratnia z udziałem małych dzieci i starszych

8.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

8.30 – 9.00 – spowiedź adwentowa dla starszych i dzieci z „Katolika

9.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla starszych i dla wszystkich dzieci szkoły katolickiej

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 – 16.30 – spowiedź św. adwentowa dla rodziców z dziećmi szkół podstawowych

16.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla rodziców z dziećmi szkół podstawowych

17.30 – 18.30 – spowiedź św.adwentowa dla rodziców z młodzieżą gimnazjalną, ponadgimnazjalną i starszą  

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla rodziców młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną

19.30 – 20.00 - Spowiedź św. dla wszystkich,którzy nie mogli przyjść wcześniej

 Środa 14. 12. 2016

6.30 - Msza Roratnia z udziałem dzieci i osób starszych

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza z nauką misyjną dla całych rodzin (rodzice z dziećmi) i błogosławieństwo misyjne z odpustem zupełnym.

16.00 – Różaniec

16.30 – Msza z nauką rekolekcyjną dla całych rodzin i błogosławieństwo z odpustem zupełnym.

18.00 – Nowenna do MBNP. i św. Jozefa

18.30 – Msza z nauką rekolekcyjną dla całych rodzin (rodzice z dziećmi) i błogosławieństwo misyjne z odpustem zupełnym.

 

 
W najbliższy wtorek udam się do Asyżu na spotkanie modlitewne w intencji pokoju, w trzydzieści lat od tego historycznego, zwołanego przez św. Jana Pawła II. Wzywam parafie, stowarzyszenia kościelne i poszczególnych wiernych całego świata do przeżycia tego dnia jako Dnia Modlitwy o Pokój.
 
Dzisiaj, jak nigdy w dziejach, potrzebujemy pokoju w tej wojnie, która toczy się wszędzie na świecie. Módlmy się o pokój! Idąc za przykładem świętego Franciszka - człowieka braterstwa i łagodności - wszyscy jesteśmy wezwani do zaproponowania światu mocnego świadectwa naszego wspólnego zaangażowania na rzecz pokoju i pojednania między narodami.
 
A zatem we wtorek wszyscy złączmy się w modlitwie: niech każdy wybierze czas, jaki może, aby modlić się o pokój. Cały zjednoczony świat.
 
We wtorek 20 września - Zapraszamy do modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, Różańcem i na Msze św. o godz. 18.00 

 

Drodzy Diecezjanie, Kochani Młodzi, 

Przed nami nadzwyczajne wydarzenie, jakim są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Nasz kraj będzie gospodarzem spotkania Ojca Świętego Franciszka z młodymi ludźmi z całego świata.

W drodze do Krakowa wielu pielgrzymów zatrzyma się także w naszej diecezji. Chcemy przyjąć każdego z polską gościnnością w naszych miastach, wsiach, parafiach i rodzinach, a tuż przed wyjazdem do Krakowa spotkać się razem w Świebodzinie, diecezjalnej stolicy Bożego Miłosierdzia. Dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Lubuskiego Uwielbienia, które odbędzie się 23 lipca br. pod świebodzińską figurą Chrystusa Króla. Rozpoczęcie o godz. 16.00. 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski